Dokumenty

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 65  
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2020    

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PZO język polski

PZO matematyka

PZO informatyka

PZO język angielski

PZO religia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 2020/2021

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2020/2021