Dokumenty

        

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 65
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023-2024  

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICYI

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PZO język polski

PZO matematyka

PZO chemia, biologia, fizyka, geografia

PZO historia

PZO WOS

PZO informatyka

PZO język angielski

PZO język niemiecki

PZO hiszpański
PZO język francuski
PZO wf
PZO religia

PZO etyka

PZO Plastyka klasy IV - VII
PZO technika
PZO muzyka
   

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 2022/2023

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2022/2023

DEKLARACJA PRZENIESIENIA DZIECKA
w roku szkolnym 2021/2022
do Szkoły Podstawowej nr 396 w Warszawie, ul. Anny German 5A

DOKUMENTY SOCJALNE

 
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej
Wniosek o przyznanie zapomogi socjalno-bytowej
Oświadczenie o dochodach
Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku. 
INNE DOKUMENTY  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”