STATUT STOWARZYSZENIA

z dnia 1 grudnia 2015 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 65 im. Wł. Orkana - zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa

 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń o pokrewnych celach statutowych.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§ 7

Stowarzyszenie ma następujące cele:

 1. Dofinansowywanie i wspieranie w rozwoju Szkoły Podstawowej nr 65  im. Władysława Orkana w Warszawie (01-647) przy ul. Mścisławskiej 1, zwanej dalej „Szkołą”,

 2. Promowanie i wspieranie nowoczesnych form i metod edukacji oraz innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej,

 4. Prowadzenie żywienia zbiorowego,

 5. Inicjowanie, promowanie i wspieranie działań w zakresie promocji kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania;

 6. Organizowanie i prowadzenie festynów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

 7. Promocja i wspieranie działań na rzecz dzieci wybitnie uzdolnionych;

 8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom napotykającym trudności edukacyjne;

 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na ubóstwo, pochodzenie rasowe, narodowościowe i etniczne, płeć, orientacje seksualną i tożsamość płciową; wiek, religię, wyznawany światopogląd, niepełnosprawność;

 10. Inicjowanie i wspieranie działań sprzyjających integracji społeczności szkolnej;

 11. Wspieranie rodziców poprzez organizowanie specjalistycznego poradnictwa w dziedzinie rozwoju i wychowania;

 12. Tworzenie, modernizację i wyposażenie zaplecza do prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i wychowawczej;

 13. Wymiana międzynarodowa;

 14. Prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 15. Prowadzenie działalności w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 16. Prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 17. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 18. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój, wspieranie i promocję przedsiębiorczości;

 19. Promowanie i organizacja wolontariatu,

 20. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Stowarzyszenia, w tym świadczenie pomocy finansowej innym ośrodkom i placówkom naukowym, oświatowym i kulturalnym w miarę posiadanych przez Stowarzyszenie wolnych środków.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym w tym lekcji tematycznych, warsztatów, szkoleń, konkursów, konferencji i pikników;

 2. Tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych i innych;

 3. Rozbudowę i modernizację Szkoły i bieżące remonty podnoszące standard placówki,

 4. Wyposażania Szkoły w nowoczesny sprzęt, urządzenia dydaktyczne, materiały oraz pomoce naukowe;

 5. Udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego na rzecz dzieci uzdolnionych poprzez m.in. organizowanie wyjazdów naukowcach, dofinansowanie zajęć i sprzętu niezbędnego do rozwoju uzdolnień; organizacja i finansowanie zajęć specjalistycznych;

 6. Organizowanie pomocy materialnej dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem i dysfunkcyjnych;

 7. Inicjowania, uruchamiania i prowadzenia nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, w tym klas autorskich, grup z rozszerzonymi blokami tematycznymi i językowymi, zajęć pozalekcyjnych itp.

 8. Pozyskania grona pedagogów zapewniającego wysoki poziom i efektywność nauczania,

 9. Prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowe szkoleń dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców ze Szkoły;

 10. Prowadzenie działalności promocyjnej, informatycznej i poligraficznej,

 11. Prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej w formie świetlic, ognisk profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

 12. Organizowania i wspierania inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży,

 13. Organizowania różnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i młodzieży,

 14. Organizowania obywatelskiej aktywności środowiskowej i propagowanie zainteresowania społecznego sprawami nauki i oświaty, jak też wychowania dzieci i młodzieży,

 15. Wyzwalania inicjatywy i ofiarności społecznej wspierającej rozwój szkoły i dalszą jej działalność,

 16. Tworzenia warunków społecznego zainteresowania, wsparcia dla wszelkich inicjatyw, podnoszenia efektywności nauczania i wychowania,

 17. Inspirowania czynów społecznych oraz świadczeń finansowych i materialnych na rzecz szkoły i innych placówek oświatowych,

 18. Współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

a. zwyczajnych,

b. honorowych,

c. wspierających.

 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, związany zawodowo, społecznie lub naukowo z działalnością edukacyjną.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w dziedzinie edukacji oraz osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

 2. Nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego dokonuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

 

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana celami i działalnością Stowarzyszenia, gotowa do jego wspierania i świadczenia pomocy.

 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.

 3. Członkowie wspierający mają głos doradczy.

 

§ 13

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się o przyjęcie oraz pisemnej rekomendacji przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Ubiegający się, któremu odmówiono przyjęcia, ma prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej.

 

§ 14

Każdy członek zwyczajny i honorowy ma prawo:

 1. wyborcze, czynne i bierne do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

Obowiązkiem członków jest:

 1. przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. czynne popieranie celów Stowarzyszenia i branie udziału w realizacji jego zadań,

 3. regularne opłacanie składek,

 4. wykonywanie przyjętych na siebie zadań w Stowarzyszeniu.

 

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

 2. skreślenia z listy członków,

 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 lit. d,

 4. śmierci,

 5. utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej.

 

§ 17

 1. Skreślenie z listy członków w trybie § 16 pkt. 2może nastąpić napodstawie uchwały Zarządu, gdy członek Stowarzyszeniauchyla się od wypełniania swoichobowiązków lub działa na szkodę Stowarzyszenia lub nie opłaca składki członkowskiej przez co najmniej 5 miesięcy mimo pisemnego dwukrotnego upomnienia.

 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 

  1. Walne Zebranie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna,

  4. Sąd Koleżeński, jeśli liczba członków jest większa niż 75.

 

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym, stosownie do uchwał Walnego Zebrania.

 2. Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.

 3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

 

§ 19

 1. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby pełniącej funkcje we władzach Stowarzyszenia lub rezygnacji z wykonywania takiej funkcji w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 2. W przypadku gdyby liczba członków dokooptowanych, o których mowa w ust. 1 miałaby przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru, Zarząd Stowarzyszenia zwoła Walne Zebranie celem wyboru nowych, brakujących członków władz Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od zaistnienia przyczyny zwołania Zebrania.

 

  1. Walne Zebranie

§ 20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przynajmniej raz na rok, po zakończeniu roku obrotowego.

§ 21

1.W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie programu i wytycznych działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena działalności Stowarzyszenia,

 3. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie w związku z tym uchwał, w tym na wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 4. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego,

 5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

 6. uchwalanie zmian Statutu,

 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie tych wniosków,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 9. podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia,

 10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz,

 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 13. zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz budżetu rocznego Stowarzyszenia.

 

§ 23

 1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, w sposób wskazany w ust. 3 zdanie 2 i 3 poniżej. Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

 2. Zarząd może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie własnej uchwały, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub grupy 10 członków Stowarzyszenia.

 3. Zebranie to powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu lub żądania Komisji Rewizyjnej lub żądania grupy 10 członków Stowarzyszenia. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listem poleconym z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być wysłane także drogą elektroniczną, po wcześniejszej pisemnej akceptacji przez członka Stowarzyszenia takiego sposobu zawiadomienia.

 4. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 24

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.

 2. Zaproszeni goście.

 

  1. Zarząd

§ 25

    1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

    2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

    3. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, członkowie Zarządu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. W przypadku pierwszego Zarządu przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz wybierany jest na zebraniu założycielskim.

    4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego lub jego zastępcę i odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 

§ 26

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. upływu kadencji, na którą osoba została powołana

  2. rezygnacji Członka Zarządu złożonej w formie pisemnej do Zarządu

  3. ustania członkowska w Stowarzyszeniu

  4. odwołania przez Walne Zebranie

  5. zgonu Członka Zarządu.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie całością działalności Stowarzyszenia,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w tym zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji krajowych i międzynarodowych jak również zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem par. 28 Statutu,

 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej,

 4. zatwierdzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia i uchwalanie budżetów, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz ich realizacja,

 5. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,

 6. powoływanie komisji, zespołów i rad programowych,

 7. podejmowanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem i organizowaniem działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

 8. określanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

 9. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.

 

§ 28

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu, tj:

 1. przewodniczący i zastępca przewodniczącego działający łącznie lub

 2. przewodniczący i skarbnik działający łącznie lub

 3. zastępca przewodniczącego i skarbnik działający łącznie.

 

 1. W przypadku gdy zobowiązanie przekracza 50.000,-- zł konieczna jest uprzednia uchwała zarządu w tej kwestii.

 

  1. Komisja Rewizyjna

§ 29

    1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

    2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W przypadku pierwszej Komisji Rewizyjnej przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz wybierany jest na zebraniu założycielskim.

    3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby.

 

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarząduani Sądu Koleżeńskiegoani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 2. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.

 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub/i upoważnieni przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej,

 2. opiniowanie sprawozdania finansowego, budżetu, rocznych planów pracy przygotowywanego przez Zarząd,

 3. przeprowadzanie kontroli opłacania składek członkowskich,

 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

 5. składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 

  1. Sąd Koleżeński

§ 33

Jeśli spełniony jest warunek § 18 ust. 1 lit. d) to wówczas:

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie,

 2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 34

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o popełnianie przez członków Stowarzyszenia czynów niegodnych i sprzecznych ze statutem Stowarzyszenia oraz spory powstałe między członkami Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.

§ 35

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienia

 2. zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia przez członka Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu, a podjęta przez Walne Zebranie decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział V

Działalność pożytku publicznego

§ 36

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

 2. Nadzór nad Stowarzyszeniem w sferze działalności jako organizacji pożytku publicznego sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51)

 2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52)

 3. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)

 4. Działalność wspomagająca edukacje (PKD 85.60);

 5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99)

 6. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01)

 7. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02)

 8. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03)

 9. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04)

 10. Działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01)

 11. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11)

 12. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19)

 13. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29)

 14. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99)

 15. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)

 16. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12)

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51)

 2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52)

 3. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)

 4. Działalność wspomagająca edukacje (PKD 85.60);

 5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99)

 6. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01)

 7. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02)

 8. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03)

 9. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04)

 10. Działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01)

 11. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11)

 12. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19)

 13. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29)

 14. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99)

 15. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)

 16. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12)

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 37

 1. Zarząd Stowarzyszenia może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane na realizacje celów Stowarzyszenia.

 2. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Stowarzyszenia korzystny.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza jako dodatkową względem działalności statutowej i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)

 2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)

 3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30)

 1. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia wyodrębniona jest na poziome księgowym i rachunkowym.

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

§ 38

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają się:

  1. wpływy ze składek członkowskich,

  2. subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu kraju, jak i z zagranicy,

  3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych

  4. dochody z działalności gospodarczej,

  5. dotacje, subwencje oraz granty,

  6. dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

  7. odsetki i depozyty bankowe,

  8. ewentualne nadwyżki lub straty z działalności statutowej,

 

 

Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Stowarzyszenia przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność.

 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§39

Rok obrotowy Stowarzyszenia trwa od 1 września do 31 sierpnia.

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 41

W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o rozwiązaniu Stowarzyszenia zdecyduje ono o przeznaczeniu majątku i powoła komisje likwidacyjną.

§ 42

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7.04.1989 – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami).

 

 

Komitet Założycielski:

 1. Ewa Kozłowska _____________________________________________

 

 1. Małgorzata Kuranowska ______________________________________

 

 1. Mariola Gumowska __________________________________________

 

 1. Edyta Skirska _______________________________________________

 

 1. Dominika Niewiadomska-Siniecka ______________________________