Misja

Celem Szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata. Starając się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania przygotowując ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji i tolerancji. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej i światopoglądowej, pozwalając ich rodzicom na swobodne decyzje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki. Szkoła zapewnia uczniom pełne prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji.

Z kart przeszłości

Szkołę Podstawową nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie oddano do użytku w 1965 roku. Szkoła powstała w ramach akcji „1000 Szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Górski, kolejnym Pani Mościcka, następnym Pani Kostrzyńska, a obecnie dyrektorem szkoły jest Pani Ewa Kozłowska. W związku z bliskością najstarszego klubu w Warszawie, RKS Marymont, w szkole zawsze były żywe tradycje sportowe. Uczniowie szkoły wielokrotnie osiągali sukcesy. Dawno temu koło szkoły stał drewniak zwany "Orkanówką", gdzie mieściła się sala pamięci patrona Władysława Orkana, poety z Poręby Wielkiej, sławiącego piękno Gorców. Budynek rozebrano w latach osiemdziesiątych.