REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Władysława Orkana

w Warszawie

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz.329 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Władysława Orkana.

 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 65 im. Władysława Orkana,

 2. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły,

 3. Klasie – należy pod tym rozumieć oddział Szkoły w znaczeniu powołanej powyżej ustawy.

 

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

§ 3

Celem Rady Rodziców jest:

 1. reprezentowanie ogółu Rodziców uczniów Szkoły,

 2. wspomaganie realizowania statusowych zadań szkoły Szkoły, w szczególności w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej uczniom,

 3. aktywizowanie Rodziców do czynnego angażowania się w funkcjonowanie i wspieranie Szkoły w realizacji jej zadań oraz w działania podejmowane przez Radę Rodziców.

 

§ 4

Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:

 1. zapewnienie Rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,

 2. wykorzystywanie swoich kompetencji w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły, szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,

 3. współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi szkolnymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,

 4. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności Rodziców na rzecz realizacji programu pracy Szkoły,

 5. gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania.

 

ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA

 

Rada Klasowa

§ 5

 1. W klasach tworzy się Rady Klasowe składające się z 3 do 5 rodziców, reprezentujących społeczność Rodziców danej klasy.

 2. Rady Klasowe wybierane są w głosowaniu tajnym najpóźniej do 30 września danego roku. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej ilości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

 3. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać poszczególnych członków Rady Klasowej, w trakcie trwania kadencji: w następujących przypadkach:

 4. Członek Rady Klasowej z chwilą odejścia dziecka z klasy lub rezygnacji z pełnionej funkcji przestaje być członkiem Rady Klasowej.

 5. W przypadku odwołania członka Rady Klasowej lub w przypadku opisanym w punkcie 4, wyboru kolejnego członka dokonuje się w sposób analogiczny jak w ust. 2 na najbliższym zebraniu Rodziców.

 6. Rada Klasowa desygnuje jednego ze swoich przedstawicieli do pracy w Radzie Rodziców, przy czym dana osoba nie może być wybrana jako przedstawiciel innej klasy.

 7. Kadencja Rady Klasowej trwa od daty pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców danego oddziału do pierwszego zebrania w następnym roku szkolnym.

 

Rada Rodziców

§ 6

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych.

 2. Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku z uzasadnieniem, złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców. Powodem odwołania może być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego Regulaminu, działanie na szkodę Szkoły, drastyczne naruszanie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.

 3. Uchwały o odwołaniu członka Rady Rodziców podejmowane są przez Radę Rodziców zwykłą większością głosów.

 4. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców z pracy Rady lub niemożności dalszego spełniania tej funkcji wybór nowego członka odbywa się na analogicznych zasadach określonych w § 5.

 5. Do podstawowych zadań członka Rady Rodziców należy:

  1. uczestniczenie w Walnych zebraniach Rady Rodziców Szkoły,

  2. uczestniczenie w głosowaniach mailowych przeprowadzanych przez Prezydium Rady Rodziców pomiędzy Walnymi zebraniami,

  3. reprezentowanie klasy na forum Rady Rodziców,

  4. wymiana informacji między Radą a Rodzicami uczniów poszczególnych klas,

  5. rozsyłanie komunikatów od Prezydium Rady Rodziców do wszystkich Rodziców w klasach,

  6. zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców oraz Szkoły,

  7. przekazywanie sprawozdań z działalności Rady na forum klasy.

 6. Kadencja Rady Rodziców trwa od daty pierwszego w roku szkolnym zebrania Rady Rodziców do chwili ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić najpóźniej w okresie jednego miesiąca od zebrania wyborczego w klasach.

 7. Rada Rodziców przygotowuje coroczne sprawozdanie z działalności, które jest przedstawiane w formie ogłoszenia do wiadomości wszystkich rodziców szkoły, najpóźniej do dnia swojego ustąpienia.

 8. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do zaznajomienia się i przestrzegania uchwalonego Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.

 9. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

 

Organy Rady Rodziców Szkoły

§ 7

Organami Rady Rodziców są:

 1. Walne zebranie – najwyższa władza ogółu Rodziców, w którym uczestniczą członkowie Rady Rodziców

 2. Prezydium – wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,

 

Walne zebranie Rady Rodziców

§ 8

 1. Rada Rodziców, spośród siebie, wybiera na swym pierwszym Walnym Zebraniu, powołanym przez Dyrektora Szkoły, Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący Rady Rodziców, członkowie Prezydium w ilości 5-10 osób.

 2. Rada Rodziców może powołać w uzasadnionych przypadkach Komisję Rewizyjną, w składzie 2 osób, wybranych spośród członków Rady Rodziców, której zadaniem będzie sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców.

 3. Walne zebranie Rady Rodziców zwoływane jest przez Prezydium Rady Rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Pierwsze Walne zebranie Rady Rodziców w danym roku szkolnym odbywa się do 30 września danego roku.

 4. Walne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Klasowych z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej - złożony do Prezydium.

 5. Plan zebrania ustala i mu przewodniczy Przewodniczący Rady Rodziców. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

 

§ 9

 1. Decyzje Rady Rodziców podejmowane są w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady na Walnym zebraniu, a pomiędzy posiedzeniami w głosowaniu mailowym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Rady Rodziców. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 2. Do wyłącznej kompetencji Rady Rodziców należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

  1. uchwalania i zmian Regulaminu Rady Rodziców,

  2. wyboru Przewodniczącego Rady Rodziców, Prezydium Rady rodziców i Komisji Rewizyjnej,

  3. odwoływania Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków.

 3. Prezydium jest upoważnione do podejmowania decyzji w pozostałych sprawach w imieniu Rady Rodziców.

 

Prezydium Rady Rodziców

§ 10

 1. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady Rodziców oraz 5-10 członków.

 2. Prezydium określa wewnętrzną organizację oraz tryb i zasady pracy, wybierając spośród siebie:

  1. Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców

  2. Skarbnika Rady Rodziców

  3. Sekretarza Rady Rodziców

 3. Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani ze swych funkcji przez gremia, które je wybrały. Uchwały o odwołaniu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 11

 1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców oraz jego zastępcy należy:

  1. kierowanie pracami Rady Rodziców,

  2. współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

  3. ułożenie planu pracy Rady Rodziców na bieżącą kadencję,

  4. dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium Rady

  5. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

  6. zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców oraz Walnych zebrań Rady Rodziców,

  7. przeprowadzanie głosowań mailowych pomiędzy posiedzeniami Rady Rodziców i Prezydium RR,

  8. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,

  9. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu,

  10. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

 2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:

  1. opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców, sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,

  2. prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania,

  3. rozsyłanie korespondencji mailowej od prezydium Rady Rodziców,

  4. przeprowadzanie głosowań mailowych,

  5. umieszczanie na szkolnej stronie www w zakładce „Rada Rodziców” bieżących materiałów programowych i informacyjnych.

 3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

  1. nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. monitorowanie wpłat składek na fundusz Rady Rodziców i bieżące powiadamianie członków Rady Rodziców o stanie wpłat na poziomie klasy,

  3. opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,

  4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych,

  5. składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców.

 

§ 12

 1. Prezydium obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Posiedzenia Prezydium są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Rodziców i są protokołowane.

 2. Decyzje Prezydium podejmowane są podczas posiedzeń zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium, a pomiędzy posiedzeniami w głosowaniu mailowym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Prezydium. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 3. Posiedzenie Prezydium może być zwołane także w każdym czasie na wniosek co najmniej trzech Rad Klasowych lub dwóch Członków Prezydium, lub dyrektora Szkoły.

 4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród:

  1. swoich członków,

  2. członków Rady Rodziców,

  3. innych Rodziców,

  4. osób spoza szkoły współdziałających z Rodzicami, w tym przypadku przewodniczącym takiej komisji bądź zespołu musi być członek Rady Rodziców.

 

DOCHODY I WYDATKI RADY RODZICÓW

§ 13

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek Rodziców. Sugerowaną wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców.

 2. Zbiórkę składek rodziców organizuje Prezydium.

 3. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł, w tym z dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych.

§ 14

 1. Rada Rodziców upoważnia Prezydium do dysponowania środkami finansowymi.

 2. Sposób dysponowania środkami finansowymi na dany rok szkolny ustalany jest przez Prezydium w drodze uchwały.

 3. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez Prezydium planie finansowym - preliminarzu wydatków.

 4. W przypadku uzyskania środków, co do których przekazujący określił cel ich wydatkowania, Prezydium ma obowiązek przeznaczenia ich na ten cel.

§ 15

 1. Prezydium może zlecić obsługę księgowo – rachunkową wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostce.

 2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zapytania - Prezydium ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Szkoły, a następnie do organu prowadzącego szkołę.

 

§ 17

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Władysława Orkana, ul. Mścisławska 1, 01-641 Warszawa, a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego i numerem NIP.

 

§ 18

Regulamin Rady Rodziców lub jego zmiany uchwala Rada Rodziców.

 

§ 19

Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Warszawa, dnia 25.06.2014r.

 

Rada Rodziców

 

Załącznik nr 1 – kompetencje Rady Rodziców

 1. Kompetencje Rady Rodziców zostały określone w:

  1. ustawie o systemie oświaty,

  2. ustawie – Karta Nauczyciela,

  3. rozporządzeniach wydanych na podstawie delegacji ustawowych,

  4. statucie szkoły.

 

 1. Kompetencje i uprawnienia:

 

Kompetencja stanowiąca

Podstawa prawna

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 18 ust. 5 Statutu SP 65 w Warszawie

Kompetencja opiniodawcza

Podstawa prawna

Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.

art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.

art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.

art. 64a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

art. 9c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 ze zmianami); § 18 ust. 8f Statutu SP 65 w Warszawie

Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204)

Uprawnienia

Podstawa prawna

Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 18 ust. 8h Statutu SP 65 w Warszawie

Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.

art. 6a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 ze zmianami)

Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

art. 54 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 18 ust. 8g Statutu SP 65 w Warszawie

Występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nieobowiązkowych

§ 18 ust. 8e Statutu SP 65 w Warszawie

Rada Rodziców może porozumiewać się, ustalać zasady i zakres współpracy z innymi radami

Rodziców.

art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rada Rodziców może wspierać działalność statutową szkoły. W tym celu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców musi określać regulamin działalności rady rodziców. Zbiórki ofiar w gotówce mogą się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 z późniejszymi zmianami).

art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 18 ust. 5 Statutu SP 65 w Warszawie.